Oda Sicil Hizmet Standartları Tablosu

 

 

 

SIRA NO

 

 

 

 

HİZMETİN ADI

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(En Geç Süre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPASİTE

RAPORU

 1. Kapasite Talep Formu (Form Müracaat)
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı veya Oda tasdikli sureti
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası
 5. Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri (Form Liste)
 6. Sanayi sicil – marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının asıl ve fotokopileri
 7. Tarifesine Göre Oda ve TOBB Ödeme Makbuzları
 8. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
 9. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname (Odadan temin edilecek)

Notlar ;

1.        Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.

2.        Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

3.        Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.

4.        Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPASİTE

EKSPERTİZ RAPORU

 

 1. Kapasite Ekspertiz Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
 4. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri
 5. Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
 7. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

1.        Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.

2.        Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.

3.        Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

YERLİ MALI BELGESİ

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Form dilekçe)
 2. Tüzel kişiler için İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter onaylı sureti /gerçek kişi kimlik fotokopisi,
 3. Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı Taahhütname (Form taahhütname)
 4. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
 5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
 6. Eksperin uzmanlığı ile ilgili belge (diploma,çalıştığı kurum kimlik kartı sureti)
 7. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 8. Geçerli Kapasite Raporu/Sanayi
 9. Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi Sureti

 

 1. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
 2. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
 3. Maden Ruhsatı sureti.
 4. Diğer bilgi ve belgeler ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

BELGE SURETLERİ

 

 1. Kapasite Raporu Suret Onayı Dilekçe
 2. Yerli Malı Suret Onayı Dilekçe
 3. İmalat Yeterlik Belgesi Suret Onayı Dilekçe
 4. Kapasite Ekspertiz Raporu Suret Onayı Dilekçe

Notlar ;

1.        Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz

2.        Dilekçe olmadan, belge sureti verilmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

      15 dakika

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

İŞ MAKİNASI TESCİLİ

 

 1. Dilekçe  (Odadan temin edilir)
 2. Fatura (İlk tescilde)
 3. Noter Satış Senedi aslı
 4. Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noter tasdikli sureti
 5. İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı

 

 

 

 

 

       1 saat

 

 

 

06

 

 

EKSPERTİZ

RAPORU

 

 1. Dilekçe
 2. Ekspertiz konusu ile ilgili belge ve bilgiler
 

 

        2 gün

 

 

 

07

 

 

FİİLİ ÜRETİM EKSPERTİZ RAPORU

 

 1. Dilekçe
 2. Fiili Üretim Taahhütname (Form taahhütname)
 3. Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 

 

        2 gün

 

 

 

08

 

 

FİİLİ TÜKETİM EKSPERTİZ RAPORU

 

1-      Dilekçe

2-      Fiili Tüketim Taahhütname (Form taahhütname)

3-      Fiili Tüketim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları

 

 

2 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZAMİ FİYAT TARİFELERİ

Oda üyeleri tarafından üretilen ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan hazırlanır.

Tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, Oda Yönetim Kurulu ilgili Meslek Komitesinin görüşünü alır. Tarifelerin hazırlanması aşamasında, gerek görülmesi halinde uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine de başvurulur. Yönetim Kurulu, Odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içerisinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır. Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer. Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde Belediye ve Mülki İdare Amirliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bildirilir.

Belediyeler ve mülki idare amiri, Odaca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda Odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz eder. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde karara bağlayarak onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, Oda, ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının Odaya yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesin karar olur. Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.

5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendine istinaden çıkarılan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre düzenlenen tarifeler, mal ve hizmet üreten üyelere ücret karşılığı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATURA TASDİKLERİ

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Tasdik edilmesi talep edilen faturalar bir dilekçe ekinde ve malzemelerin tanım ve özellikleri faturaya tam olarak işlenmiş şekilde teslim alınır. Tasdik amacı ile getirilen faturaların TOBB Muamelat Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Odamız sorumluluk sahası içerisindeki firmalar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitapçığında bulunmayan veya muhteviyatı özel imalat kapsamında olan resmi alımlarla ilgili faturalar için piyasa araştırması yapılır. Elde edilen fiyatların birbirine yakın olan en az üç tanesinin ortalaması alınır. Bulunan bedel o malzemenin rayiç fiyatı olarak kabul edilir ve fatura fiyatlarıyla karşılaştırılır. Rayiç fiyatlar fatura fiyatlarının üzerinde veya aynı ise fatura onaylanır. Fatura fiyatlarının altında ise faturaya işlem yapılmaz ve iade edilir. Fiyat tespiti açısından yeterli sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper/eksperlerin raporu doğrultusunda işlem yapılır. Tasdik edilen faturalar için, firma temsilcisi fatura tasdik bedelini Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırır. Onay işlemi tamamlanan faturanın aslı talepte bulunan firmaya verilir, fotokopileri ise Odamız arşivinde saklanmak üzere alınır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİGORTA ACENTESİ

TESCİLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resmi daireler ve TOBB’ dan gelen yazışmaların cevaplanma süresi

 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERDEN UYGUNLUK BAŞVURUSU ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 

          TÜZEL ŞİRKET İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (Fotokopi alınır.)
 1. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi. (Fotokopi alınır.)
 2. Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi. (Fotokopi alınır.)
 3. Ek-2 ve Ek-3 Taahhütnameleri ve Ek-4 Bilgi formu, Şirket adına doldurulup, şirket     kaşeli ve müdür imzalı olması gerekmektedir. (Aslı alınır.)
 4. Şirketin şubesi var ise ilgili ticaret sicil gazetesi. (Fotokopi alınır.)

 

TÜZEL ŞİRKET GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI  İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. T.C. Kimlik fotokopisi.
 2. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)
 3. Ek-2 Taahhütnamesi,  her ortak kendi adına doldurup imzalaması  gerekir. (Aslı alınır.)
 4. Ek-4 Bilgi formu, her ortak kendi adına doldurup imzalaması gerekmektedir. (Aslı alınır.)

 

TÜZEL ŞİRKETİN TÜZEL ORTAKLARI  İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. Ticaret Sicil Gazetesi. (Fotokopi alınır.)
 2. Tüzel şirket ortağın Ek-2 Taahhütnamesi ve Ek-4 Bilgi formu belgesinde şirket kaşesi ve yetkilinin imzalaması gerekmektedir. (Aslı alınır.)
 3. Tüzel kişi ortağın Gerçek kişi ortaklarının Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı. Eğer kişinin adli sicilinde bir sorun var ise mahkeme kararını getirmesi gerekmektedir. (Aslı alınır.)

 

TEKNİK PERSONEL/MÜDÜR:

 1. T.C. Kimlik fotokopisi.
 2. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde     mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır.)
 3. Adres bilgisi:  e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgah belgesi getirebilirler
 4. Diploma. (Fotokopi alınır.)

5.       SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)

6.       İşe giriş bildirgesi.

 1. Şirket müdürü için Ek-2 Taahhütnamesi ve Ek-4 Bilgi formu (kendi adına) düzenlenmesi gerekmektedir. (Aslı alınır.)
 2. Teknik personel öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;

a.        Lise ve dengi okul 1 yıl, lise ve dengi okul (Sigortacılıkla ilgili meslek okulları) 6 ay, lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay, iki yıllık yüksekokul mezunlarından 6 ay deneyim aranmaktadır.

b.         iki yıllık yüksekokul ( sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta)  ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan deneyim aranmaz.

Teknik personel deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1.       T.C. kimlik fotokopisi.

2.       Adres bilgisi:  e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgah belgesi getirebilirler

3.       Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)

4.       Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (Fotokopi alınır.)

5.       Mal varlığı beyanı (En az 25.000.TL. ‘lik malvarlığının olduğunu belirten yazı)

6.       Ek-2 ve Ek-3 Taahhütnameleri. (Aslı alınır.)

7.       Ek-4 Bilgi formu.(Aslı alınır.)

8.       Telefon / E-Posta vb. bilgiler için beyan yazısı.

9.       SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)

 

 

 

 

 

 

 

 


1-Resmi Yazışmalarda uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmeliğin 30. maddesi doğrultusunda işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15 gün

 

**Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.