Belge Hizmetleri

Odamız tarafından gerçekleştirilen belge işlemleri görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti

Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti Nedir?

 • Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Sözlü talep edilir. Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Kayıt Sureti ayrı ayrı düzenlenir.

İhale Durum Belgesi

İhale Durum Belgesi Nedir?

 • İhale Durum Belgesi; firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin son fıkrasının (g) maddesinde yer alan “ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadıklarını gösteren belgedir. (“g” bendi (g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.)

Ortaklık Durum Belgesi

Ortaklık Belgesi Nedir?

 • Şirkette ortak olarak bulunan kişilerin Sermaye ve pay durumunu gösterir belgedir.

Emniyet Belgesi

Emniyet Belgesi Nedir?

 • Şirket Ortağı ve Yetkilisinin son beş yıl içinde şirkete giriş, çıkış yetkilerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belgedir.
 • Silah ruhsatı alabilmek için kullanılır.

Ticari İkametgah Belgesi

Ticari İkametgah Belgesi Nedir?

 • İhalelerde kullanılan bir belgedir.

NACE Tebligatı

Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre grubunu bildiren tebligattır.

 • İhalelerde kullanılan bir belgedir.

Odamız tarafından gerçekleştirilen belge işlemleri görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Ticaret Sicili Tasdiknamesi

MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yoluyla belgenizi alabilirsiniz.

 • 1) “Belge Başvurusu” sekmesinden ilgili firma çağırılıp e-belge başvurusu oluşturulur.
 • 2) Sanal POS ile harç ödemesi yapılır.
 • 3) “Belge Başvuruları” bölümünden düzenlenmiş belgeye e-imzalı olarak ulaşılır.

İflas Konkordato Belgesi

MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yoluyla belgenizi alabilirsiniz.

 • 1) “Belge Başvurusu” sekmesinden ilgili firma çağırılıp e-belge başvurusu oluşturulur.
 • 2) Sanal POS ile harç ödemesi yapılır.
 • 3) “Belge Başvuruları” bölümünden düzenlenmiş belgeye e-imzalı olarak ulaşılır.

Not: İflas Konkordato Belgesi için başvuru yapılırken, belgede yer alacak ihale tarihi bilgisine dikkat edilmelidir.

Merkez Nakli Belgesi (TSY Md. 111)

MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yoluyla belgenizi alabilirsiniz.

 • 1) “Belge Başvurusu” sekmesinden ilgili firma çağırılıp e-belge başvurusu oluşturulur.
 • 2) Sanal POS ile harç ödemesi yapılır.
 • 3) “Belge Başvuruları” bölümünden düzenlenmiş belgeye e-imzalı olarak ulaşılır.

Durum Belgesi

MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yoluyla belgenizi alabilirsiniz.

 • 1) “Belge Başvurusu” sekmesinden ilgili firma çağırılıp e-belge başvurusu oluşturulur.
 • 2) Sanal POS ile harç ödemesi yapılır.
 • 3) “Belge Başvuruları” bölümünden düzenlenmiş belgeye e-imzalı olarak ulaşılır.

Not: Durum Belgesi için başvuru yapılırken, belgede yer alması istenen hususlar açıkça belirtilmelidir. 

Odamız tarafından gerçekleştirilen belge işlemleri görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Sayısal Takograf

Sayısal Takograf Nedir?

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takograf cihazı;

 • Araç kullanım sürelerini denetler.
 • Araç hızını denetler.
 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.
 • Aracın kat ettiği mesafe
 • Aracın hızı
 • Sürüş zamanı
 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleriBirleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

Sayısal Takograf Başvurusu

İş Makinesi

GEREKLİ EVRAKLAR

İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

b) İş makinesi sahiplik belgesi;
1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.
3) Veraset ilamı.
4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLARA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETLERİ BANKA HESAP NUMARALARI

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

Yatırım Teşvik Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

İhalelerde,

Kredi teminlerinde,

Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Odamız tarafından gerçekleştirilen belge işlemleri görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

ATR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belgedir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgesi’nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle A.TR belgesi satın alınır. A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler(fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. teşvik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce ATR Dolaşım Belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Taahhütname
 2. ATR Belgesinin Düzenleneceği Ülkeler
 3. Vekaletname

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?

Türkiye’ nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatta, Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle temsilcilerin EUR.1 Dolaşım Sertifikası satın alınır. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Taahhütname

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belgedir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgesi’nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle A.TR belgesi satın alınır. A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler(fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. teşvik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce ATR Dolaşım Belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Taahhütname
 2. ATR Belgesinin Düzenleneceği Ülkeler
 3. Vekaletname

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi Nedir?

İhracata konu olan malın üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Menşe Şahadetnamesi belgesi satın alınır. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Menşe Şahadetnamesi arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın ilgili ülke menşeili olduğunu gösterir tevsik edici belgeleri(fatura ve gerekli görülürse diğer tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurur. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce Menşe Şahadetnamesi belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.