Tescil ve Üyelik

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Limited Şirket Kuruluşu

Kuruluş işlemleri için;

1-MERSİS üzerinden şirket kuruluş başvurusu onaya gönderilecek, başvuru tarafımızdan kontrol edildikten sonra randevu verilecektir.

2-MERSİS üzerinde hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde kimlikleri ile birlikte hazır bulunmalıdır.

3-Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

 

 • İLGİLİ DÜZENLENEBİLİR DÖKÜMAN VE ÖRNEKLER

 

Limited Şirketler asgari 10.000 TL sermaye ve en az 1 ortakla kurulmalıdır.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gerekmektedir.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payına ait kısmı oda veznesine ödeme esnasında alınmaktadır.

 

AYNİ SERMAYE KONULMUŞ İSE:

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

YABANCI ORTAK BULUNMASI HALİNDE:

Yabancı ortak ve ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı var ise bir nüsha Şirket Kuruluş Bildirim Formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)

Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

TÜZEL ORTAK BULUNMASI HALİNDE:

Merkezi Sinop dışında olan tüzel ortak için:

Anonim Şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited Şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler

TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜRLÜĞE SEÇİLMESİ HALİNDE:

Tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir)  ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

ŞİRKET KURUCULARI ARASINDA BELEDİYELER, MAHALLİ İDARELER İLE BUNLARIN KURDUĞU BİRLİKLER BULUNUYOR İSE:

Bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı kararının bir örneği

REŞİT OLMAYAN ŞİRKET ORTAĞI VAR İSE:

Anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

İç Yönerge ve Sınırlı Yetkili Atama

Müdür Ataması

 

 • NOT: Birden fazla müdür seçilmesi durumunda, bir müdürler kurulu başkan atanmalıdır.
 • NOT: TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gereklidir.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece halihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile bu kapsamda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
 • Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kayıt edilebilmektedir.
 • Bu bağlamda, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişiler, MERSİS üzerindeki “Yetki Kabul İşlemleri” modülünü kullanarak dijital imza beyannamesi oluşturmalıdır.

 

 • Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, -gerekiyorsa şirketin internet sitesinde- mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
 • Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir.) (Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi

 • Yönetim kurulunda/müdürler kurulunda birden fazla Tüzel kişi olması halinde; her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir,
 • Birden fazla tüzel kişilik için, temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemelidir.

Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge,

 • Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki  Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu tüzel müdür var ise kararda/tadil mukavelesinde vergi numarası belirtilmelidir.
 • Tüzel müdür Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası/vergi kimlik numarası ile MERSİS numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir.

Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı,

 • Tüzel ortak adına kararı imzalayan kişinin (tüzel ortak adına şahıs kararı imzaladığında karar altında tüzel ortak ünvanı yazılmalı altına temsilen/vekaleten yazılıp imzalayanın adı-soyadı yazılmalıdır) tüzel ortak adına kararı imzalama, karara katılma, oy kullanma, kararları kabule veya redde yetkili olduğunu gösteren güncel (düzenleme tarihi üzerinden 1 yılı geçmemiş ) apostilli Türkçe tercümeli sicil özeti

Veraseten Hisse Dağılımı

 • Dilekçe
 • Noter Onaylı Genel Kurul Kararı
 • Mahkemeden alınmış veraset ilamı aslı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi aslı
 • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, -gerekiyorsa şirketin internet sitesinde- mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 

Yeni ortak girişi var ise kararda TC Kimlik numarası belirtilmelidir.

Limited şirket veraseten hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Anasözleşmenin sermaye başlıklı maddesinde hisse adedi bulunması halinde, hisse devir kararında yer alan vaki devir neticesinde hisse adedi anasözleşmedeki hisse adedi değerine göre belirtilmelidir.

Sermaye Arttırımı

 

1 Payın değeri  25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) arttırım yapılamaz.

Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa; sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespiti (Raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376’ya göre korunduğu ifadesi yer almalıdır ve özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmelidir.)

Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir.

Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde, ödemeye ilişkin banka mektubu ibraz edilmelidir.

Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.

 

AYNİ SERMAYE KULLANILMASI DURUMUNDA:

Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa “Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı” ibraz edilmelidir. (Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri)

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

Merkez Nakli

Tasfiyeye Giriş

NOT: Tasfiye süreci 06.11.2021 tarihi itibariyle 3 aya indirilmiştir.

Üç aylık süre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1’er hafta arayla 3 kez ilan edilen alacaklılara çağrı ilanının üçüncü ilan tarihinden itibaren başlar.

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Genel Bilgiler

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TTK m. 329). İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir (Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ m. 4/1). Ticaret unvanında; anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur (TTK m. 43).

Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir (TTK m. 332). Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir (TTK m. 344). Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir (TTK m. 481).

Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir (TTK m. 397 vd.).

Anonim Şirket Kuruluşu

Kuruluş işlemleri için;

1-MERSİS üzerinden şirket kuruluş başvurusu onaya gönderilecek, başvuru tarafımızdan kontrol edildikten sonra randevu verilecektir.

2-MERSİS üzerinde hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde kimlikleri ile birlikte hazır bulunmalıdır.

3-Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

 

 • İLGİLİ DÜZENLENEBİLİR DÖKÜMAN VE ÖRNEKLER
 • Dilekçeli Taahhütname
 • Şirket esas sözleşmesinin ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırılması için açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının; adı-soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterildiği Banka Mektubu. (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-c).

 

Anonim Şirketler asgari 50.000 TL sermaye ve en az 1 ortakla kurulmalıdır.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gerekmektedir.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Anonim Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payına ait kısmı oda veznesine ödeme esnasında alınmaktadır.

 

AYNİ SERMAYE KONULMUŞ İSE:

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

YABANCI ORTAK BULUNMASI HALİNDE:

Yabancı ortak ve ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı var ise bir nüsha Şirket Kuruluş Bildirim Formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)

Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

TÜZEL ORTAK BULUNMASI HALİNDE:

Merkezi Sinop dışında olan tüzel ortak için:

Anonim Şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited Şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler

TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜRLÜĞE SEÇİLMESİ HALİNDE:

Tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir)  ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

ŞİRKET KURUCULARI ARASINDA BELEDİYELER, MAHALLİ İDARELER İLE BUNLARIN KURDUĞU BİRLİKLER BULUNUYOR İSE:

Bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı kararının bir örneği

REŞİT OLMAYAN ŞİRKET ORTAĞI VAR İSE:

Anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Atama

Pay Devri

A-HİSSE DEVRİ (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)

1) Dilekçe

2) Pay Defteri Fotokopisi (Devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar)

3) Noter Onaylı Yönetim Kurulu Hisse Devir Kararı

4) Noter Onaylı Pay Devri Sözleşmesi

 

B-TEK PAY SAHİPLİĞİNİN TESCİLİ

1) Dilekçe

2) Pay Defteri Fotokopisi (Devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar)

3) Noter Onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı

4) Noter Onaylı Pay Devri Sözleşmesi

 

C-TEK PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİ

1) Dilekçe

2) Pay Defteri Fotokopisi (Devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar)

3) Noter Onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipligi Değisikliği Kararı

4) Noter Onaylı Pay Devri Sözleşmesi

 

D-TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ TESCİLİ

1) Dilekçe

2) Pay Defteri Fotokopisi (Devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar)

3) Noter Onaylı Yönetim Kurulu Çok Pay Sahipliği Kararı

4) Noter Onaylı Pay Devri Sözleşmesi

 

Ek:

Yeni ortak yabancı uyruklu ise: Noter Onaylı Pasaport Sureti, İkameti Türkiye’de ise: Noter Onaylı İkamet İzin Belgesi, Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi ve Potansiyel Vergi Numarası Görüntüleme Belgesi eklenmelidir.

Yabancı ortağın ikameti yurt dışında ise: Adresi Gösterir Beyan

Tüzel kişi ortak oluyor ise:

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun/yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci atama kararı (Noter Onaylı) (Bu kararda, ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir.)

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

Not:

Pay sahibi sayısı bire düşerse; durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu, bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması halinde tek pay sahibinin adi, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi halde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

Şube Açılışı

Şube Kapanışı

Adres Değişikliği

Ana Sözleşme Değişikliği

“Genel Kurul Toplantıları” başlığı altında düzenlenen belgelere ek olarak:

 • Esas sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısının veya uygun görüş yazısının aslı ibraz edilmelidir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-a).
 • Sermaye azaltımı, artırımı ve eş zamanlı azaltımı-artırımı dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde genel kurul belgelerine  ek olarak bir nüsha tadil tasarısı eklenmelidir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-c). Tadil tasarısı genel kurul tutanağı içerisinde yer alabilir.
 • Genel kurulun şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-ç).

Genel Kurul İç Yönergesi:

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir (TTK m. 419/2).

 • “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanacak genel kurul iç yönergesinin, ilk yapılacak  olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur (m. 40/4). Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı tarafından imzalanmalı, iç yönerge metni bir nüsha olarak ibraz edilmelidir.
 • Özel kanunlara tabi şirketlerin, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate alarak genel kurul iç yönergesini kabul edip, tescil ettirmesi gerekmektedir (m. 40/2).
 • Tek pay sahipli anonim şirketlerce de bir genel kurul iç yönergesinin hazırlanıp, bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanarak, tescil ettirmesi gereklidir (m. 43/1).
 • Şirketin dosyasında daha önce tescil edilmiş bir genel kurul iç yönergesinin bulunması durumunda gerek bulunmamaktadır.

Kolektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Yeni Kayıt ve Şube Açılış İşlemleri

 

Bilanço esasında defter tutan kişiler ticaret siciline kayıt edilebilmektedir.

MERSİS Başvurusunda sermaye girilmesi gerekmektedir.

 

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. (TTK m. 12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmadan yazılan adı ve soyadından oluşur. (TTK m. 41)

Kişinin adı ve soyadına TTK’nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.

Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. (TTK m. 46/2 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 44)

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hâllerde; bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 50/2)

Adres Değişikliği

Değişiklik İşlemleri

Sigorta Acentelik İlanı

 • Dilekçe
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Acentelik Vekaletnamesi

Sigorta Acenteliği Feshi

Devir İşlemleri

MADDE 133- (1) Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlanmak suretiyle devredilebilir.

Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi.

b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.

c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan.

ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları.

Listede yer alan malvarlığı unsurlarının her birinin, ticari işletmenin devamlılığı esasına göre yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tespit edilmiş gerçeğe uygun değerlerini, işletme değerini, işletme değeri hesaba katılmamışsa sebeplerini gösterecek şekilde  rapor hazırlanır.

Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.

Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez.

Ticari işletmenin devrine ilişkin yapılacak tescil işlemlerinde:

a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvanı ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.

b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme için yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.

c) İşletmenin bîr gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanının bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.

ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eşzamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

Ticareti Terk İşlemi

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Kooperatifler Hakkında Genel Bilgi

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
Ana sözleşme onay tarihi,
Kooperatifin unvanı ve merkezi,
Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
Kooperatifin temsiline ait hükümler,
Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

Kooperatif Kuruluş İşlemleri

Kooperatif Genel Kurul İşlemleri

 • Dilekçe
 • Gündem
 • Toplantıya çağrı ilanı (İadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı)
 • Bakanlık temsilci görevlendirme yazısı
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Hazirun cetveli
 • Genel kurul kararı
 • Yönetim kurulu kararı

Kooperatifler Ana Sözleşme Değişikliği

 • Dilekçe
 • Gündem
 • Toplantıya çağrı ilanı (İadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı)
 • Bakanlık temsilci görevlendirme yazısı
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Hazirun cetveli
 • Genel kurul kararı
 • Tadil metni

Kooperatiflerde Tasfiyeye Giriş

Kooperatiflerde Tasfiye Sonu Terkin

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Genel Bilgiler

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşısınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarasıveya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
 • Şirketin kollektif olduğu
 • Ticaret ünvanı ve merkezi
 • Çalışma konusu
 • Her ortağın sermaye olarak koymayıtaahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • Şirketi temsile yetkililer ve temsilşekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre Başvuruya yetkili kişiler

MADDE 22 – (1)Tescil istemi ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

(2) Tescil başvurusu için ilgililer aşağıda sayılmıştır:

ç)Kollektif ve komandit şirketlerde;

1)Şirketin kuruluşunda, kurucuların tamamı,

2)Şirket sözleşmesindeki değişikliklerde, şirketi temsile yetkili kişiler,

3)Şirketin sona ermesinde, ortakların tamamı,

4)Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde, sağ kalan ortaklar,

5)Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılmasında, diğer ortaklar,

6)Tasfiye memurunun atanmasında veya görevden alınmasında, ortakların tamamı,

7)Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları,

KURULUŞ

 1. Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı,)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
 3. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 4. Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 5. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalı )
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalı )
 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (2 nüsha)Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)

4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Samsun  dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliği’nin120.. maddesine göre alınan belge ve

sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

6. Oda Kayıt Beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN SAMSUN’A MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafındanimzalanmalı)

2. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınmış belge

3. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylıevrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)

7. Oda Kayıt Beyannamesi(yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir .

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 1. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 2. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı – 2 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onay belgeleri.
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 5. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1.Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylısureti eklenmelidir)

2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (2nüsha)

 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önceşubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

Kolektif Şirket Kuruluşu

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 4 nüsha)
 3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)
 4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (1 nüsha)
 5. Ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı – 1 nüsha)
 6. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
  • Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

Kolektif Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü) 

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı Ek Sözleşme (1 nüsha)
 3. Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri T.C.Numarası belirlenmiş (noter veya muhtar onaylı)
 4. Yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)
   • Ana Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kolektif Şirketin Sinop'a Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları
 3. Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (3 nüsha)
 4. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış Ticaret Sicil Tüzüğünün 111. maddesine göre doldurulmuş belge
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
 6. Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri (1 Nüsha)
 7. Kuruluş İştigal Beyannamesi

Odamız tarafından gerçekleştirilen tescil ve üyelik işlemlerini görüntülenmektedir. Daha fazla bilgi ve örnek belgeler için + ikonuna basınız.

Dernek ve Vakıflarca Kurulacak Ticari İşletmelerin Tescil İşlemleri

KURULUŞ

Not:Vakfın/Derneğin ünvanı Mersiste tanımlı değil ise Müdürlüğümüzü arayınız. Vakıf/Dernek Ticari işletmesinin Mersis başvurusunu yapınız. Vergi Dairesinden Potansiyel Vergi Numarası alarak Müdürlüğümüze müracaat ediniz.

Not:İmza beyannameleri Müdürlüğümüzce hazırlanacaktır.

1.Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,

2.İşletmeyi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

3.Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organın kararının noter onaylı örneği,

7.Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.Oda kayıt beyannamesi

DEĞİŞİKLİKLER

1.Dilekçe (Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha

3.İmza yetkilisi seçimi varsa ticari işletme ünvanlı imza beyannamesi

KAYDIN SİLİNMESİ

1.Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2.İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan