Ticaret Sicil Hizmet Standartları Tablosu

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN  

      ADI

 

               BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

YENİ KURULUŞTA İSTENEN BELGELER                                                   

 

 

 

 

 

 

 

A- Limited Şirket

1- Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2- Kuruluş Bildirim Formu( yabancı ortak var ise ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır   3 nüsha)

3- Noter tasdikli Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

4- Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

5- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

7- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

8- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

YENİ KURULUŞTA İSTENEN BELGELER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-ANONİM ŞİRKETLER

1.Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.Kuruluş bildirim formu (doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır  (4 nüsha, yabancı sermaye var ise 5 nüsha)

3.Müdürlüğümüz yada Noter tasdikli ana sözleşme

4.Rekabet Kurumuna sermayenin onbinde dördünün yatırıldığını gösteren banka dekontu.(Kuruluş esnasında yatırılacak)

5..Nakdi sermayenin ¼’ünün ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

6.Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin SMMM veay YMM veya mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

7.Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

8.Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

9.Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

10.Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

11.Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

12.Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

13.Ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 GÜN

 

 

 

3

C- GERÇEK KİŞİLER(ŞAHIS İŞLETMELERİ)

KURULUŞ BELGELERİ

1-     Dilekçe

2-     Nüfus Cüzdan fotokopisi

3-      İmza beyanı Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir.

4-      Vergi dairesi mükellefiyet yazısı aslı

5-      Taahhütname

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

4

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL İÇİN İSTENEN

                                  EVRAKLAR

 

D- ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı Noter tasdikli (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli (1 nüsha),
 4. Denetim Raporu ve Yönetim Faaliyet Raporu (1 nüsha),
 5. Bilanço, Gelir-Gider Cetveli,(1 nüsha)
 6. Gündem (2 nüsha)
 7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 8. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (1 nüsha) Yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha) Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KOOPERATİF GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER  

 

 

E- KOOPERATİF GENEL KURUL

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı aslı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli aslı (1 Nüsha)
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
 7. Müdürlüğümüzce düzenlenen Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha
 8. Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri T.C.Numarası Belli (noter veya muhtar onaylı – 2 nüsha), İkametgah (1 nüsha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

6

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİNDE İSTENEN BELGELER (TADİL) LİMİTED ŞİRKETLER SERMAYE

ARTIRIMI

 1. Dilekçe
 2. Tadil metni (3 suret)
 3. Noter tasdikli karar (1 suret)
 4. Önceki sermayenin ödendiğine,şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu ve şirketin özvarlığı tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin  hangi oranda korunduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

                          ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİNDE İSTENEN BELGELER (TADİL) LİMİTED ŞİRKETLER  

SERMAYE AZALTIMI

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

3.Hazirun cetveli

4.Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleriEK1

5.Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

6.Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,

7.Anasözleşmenin değişen maddesine ait tadil tasarısının vesermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği genel kurul kararı (Noter onaylı – 2 nüsha)

8. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni(2 nüsha),

Dikkat: Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.

9.Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifinşirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİSSE DEVRİNDE İSTENEN BELGELER LİMİTED ŞİRKETLER

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.    Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi (1 Nüsha)

3.    Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği       (1 Nüsha)

4.    Ortaklar Kurulu(Genel kurul) kararı (Noter onaylı-1 nüsha)

5.    Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)

6.    Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha) (2.müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli,ortak dışından müdürlüğü kabul ettiğini beyan eden yazı alınmalı) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

7.    Tüm ortakların katılmadığı durumlarda ; Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler ,Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

8.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

9.    Yeni ortağın yabancı uyruklu olması halinde noter onaylı pasaport sureti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

 9

ŞUBE TESCİLLERİNDE GEREKLİ BELGELER  

MERKEZ VE ŞUBE SİNOP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ ALANINDA İSE

1.    Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı kısaltılmadan eksiksiz, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir – 1 nüsha)

3.    Şube müdürünün şube unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)

4.    Merkezin sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 120. maddesine göre alınan belge.

5.    Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

10

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS İŞLETMELERİ TERK İŞLEMLERİ

1-     Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2-     Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı – 2 nüsha)

3-     Vergi dairesi kapanış yazısı

4-     Vefat nedeniyle kapanış  talebinde veraset   ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından   imzalanmalıdır.Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.

 

 

 

2 SAAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

ANONİM ŞİRKETLER TASFİYE İŞLEMLERİ

1-     Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2-     Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3-     Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem  (1 Nüsha)

4-     Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
Noter onaylı tasfiye kurulu görev dağılımını gösteren karar sureti
Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

5-     Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir
Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği yazılmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SAAT

 

 

 

 

 

12

 

 

 

LİMİTED ŞİRKETLER TASFİYE GİRİŞ

1-     Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2-     Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı – 1 nüsha)

3-     Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

4-     Alacaklılara çağrı ilan metni (şirket antetli/başlıklı kağıda hazırlanarak getirilecektir.Yazışma örneklerinde örnek vardır.)

5-     Bilanço ve Gelir Gider Tablosu
Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.